🔺 سرپرست دادسرای امور جنایی تهران: 🔹اظهارات والدین بنیتا کذب محض است 🔹برخلاف اظهار آنها مبنی بر بی خبری از منع تعقیب متهم ردیف دوم این موضوع…