📣 اگر زیاد نمک می خورید بیشتر دچار زانو درد می شوید 🔺 کارشناسان علت آن را تاثیر نمک بر عملکرد مفاصل عنوان کرده اند #سلامت