. نمیدانم از کِی زبان «رعد» را بلد شدم، اما هر دفعه به راحتی میتوانم دوستت دارم هایش را هجی کنم. به راستی میدانستی، رعد و برق پیامبران الهی اند؟ . . . عشق مانند باران است. گاهی باید در سرمای روزگار چشیدش تا شراره ها در وجودت جان بگیرند. . عشق مانند ب